சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடங்கும் தேதி அறிவிப்பு – Zee Hindustan தமிழ்

சென்னைச் செய்திகள்

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதால், அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதால், அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiY2h0dHBzOi8vemVlbmV3cy5pbmRpYS5jb20vdGFtaWwvdmlkZW9zL2NoZW5uYWktb3Blbi10ZW5uaXMtdG91cm5hbWVudC0yMDIzLXZlbnVlLWluZm9ybWF0aW9uLTQzMDc1OdIBZ2h0dHBzOi8vemVlbmV3cy5pbmRpYS5jb20vdGFtaWwvdmlkZW9zL2NoZW5uYWktb3Blbi10ZW5uaXMtdG91cm5hbWVudC0yMDIzLXZlbnVlLWluZm9ybWF0aW9uLTQzMDc1OS9hbXA?oc=5